Αναζήτηση: 
Εκδόσεις Λευκή Σελίδα | Έκδοση βιβλίων | Γενικοί όροι διακίνησης του βιβλίου
 
Γενικοί όροι διακίνησης του βιβλίου

Το παρακάτω κείμενο είναι πρότυπο του συμφωνητικού που υπογράφεται μεταξύ Λευκή σελίδα και συγγραφέα.

 

Προοίμιο: Ο κύριος................, παρακάτω ο "Συγγραφέας" έχει γράψει ένα κείμενο, "……………………..", παρακάτω το "Έργο", για το οποίο θέλει να εκχωρήσει στις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα”, το δικαίωμα της εκτύπωσης κατ’ απαίτηση του Έργου και της διακίνησής του. "Ο Συγγραφέας" παραμένει ιδιοκτήτης όλων των λοιπών σχετικών δικαιωμάτων του Έργου (παρακάτω ο Συγγραφέας και οι εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” αποκαλούμενοι συλλογικά τα "Συμβαλλόμενα Μέρη", και καθένας ξεχωριστά το "Συμβαλλόμενο Μέρος"). Στο παρόν συμβόλαιο, παρακάτω το "Συμβόλαιο", έχοντας ως αντικείμενο την εκτύπωση κατ’ απαίτηση του Έργου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν πως η απαίτηση για την εκτύπωση ενός ελάχιστου αριθμού αντίτυπων του Έργου δεν εφαρμόζεται μεταξύ τους, ενώ οι εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” εγγυώνται την εκτύπωση αριθμού αντιτύπων, παρακάτω «βιβλία» ή «αντίτυπα», ίσου με τον αριθμό παραγγελιών του ΄Εργου (δηλαδή, εγγυώνται την εκτύπωση κατ’ απαίτηση του Έργου).

Αντικείμενο: Ο Συγγραφέας αναθέτει με το Συμβόλαιο στις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” την σύνθεση, εκτύπωση κατ’ απαίτηση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, του Έργου.

Διάρκεια: Το Συμβόλαιο έχει αόριστη διάρκεια, με ελάχιστη διάρκεια ένα (1) έτος. Λύση του Συμβολαίου μπορεί να επέλθει με σχετική έγγραφη ειδοποίηση, μέσω συστημένης επιστολής, από όποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, με την προϋπόθεση λήψης της έγγραφης ειδοποίησης από το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος το ελάχιστο τρείς (3) μήνες πριν από την οριζόμενη στην έγγραφη ειδοποίηση ημερομηνία λύσεως του Συμβολαίου.

Τιμή: Το Έργο έχει υποβληθεί σε προϋπολογισμό, παρακάτω ο "Προϋπολογισμός", από τις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” με βάση τα στοιχεία που, με την συμπλήρωση του συνημμένου εντύπου έμπροσθεν του Συμβολαίου, υπέβαλλε ο Συγγραφέας στις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα”. Ο Προϋπολογισμός μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών, και κατόπιν πρωτοβουλίας των εκδόσεων “Λευκή Σελίδα”, σε περιπτώσεις όπως, εάν ο Συγγραφέας, κατά την διάρκεια της έκδοσης υποβάλει στοιχεία για επιπλέον του αρχικώς συμφωνηθέντος στον Προϋπολογισμό αριθμό εικόνων για σάρωση και εισαγωγή, αριθμό σελίδων και σημειώσεις τέλους, και αριθμό σημάτων για δακτυλογράφηση. Η αποδοχή και υπογραφή του Προϋπολογισμού από τον Συγγραφέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύνθεσης, και ο Προϋπολογισμός με την υπογραφή του από τον Συγγραφέα καθίσταται μέρος του Συμβολαίου. Η σύνθεση θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη όταν ο Συγγραφέας παράσχει εγγράφως (με συστημένη επιστολή ή e-mail) έγκριση για έκδοση στα τυπογραφικά δοκίμια σταλμένα από τις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα”.

Πώληση του Έργου: Ο Συγγραφέας παραχωρεί στις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” το δικαίωμα αποκλειστικής διακίνησης του Έργου για όλη τη διάρκεια του Συμβολαίου. Αυτό το δικαίωμα διακίνησης έχει παραχωρηθεί για την Ελληνική επικράτεια, και, κατά την διακριτική ευχέρεια, των εκδόσεων “Λευκή Σελίδα”, σε οποιoδήποτε χώρο εκτός της Ελληνικής επικράτειας . Οι εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την διακίνηση του Έργου. Έχοντας την ευθύνη διακίνησης του Έργου, οι εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” αναλαμβάνουν να δέχονται παραγγελίες από, και να ενημερώνουν, ενδιαφερόμενους αγοραστές, κυρίως ιδιώτες, συλλόγους, επιχειρήσεις, βιβλιοπωλεία, (παρακάτω «Αγοραστής ή Αγοραστές»), για, ανάλογα με την περίσταση, το τιμολόγιο και την είσπραξη, την λογιστική διαχείριση και την μεταφορά/αποστολή των παραγγελθέντων αντιτύπων του Έργου στην διεύθυνση παράδοσης που γνωστοποιείται από τον Αγοραστή.

 

Τιμή πώλησης: Η τιμή πώλησης κοινού του Έργου, παρακάτω «λιανική τιμή», ορίζεται αποκλειστικά από τις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα”. Το κόστος μεταφοράς/αποστολής των αντιτύπων του Έργου θα  χρεώνεται στον Αγοραστή. Τα σχετικά έξοδα όπως προκύπτουν από τον Προϋπολογισμό, όπως το πάγιο συμμετοχής εκδοτικών εξόδων,  τα έξοδα σύνθεσης και μακέτας, θα παραμείνουν οφειλόμενα στις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα”. Οι εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” εγγυώνται στον Συγγραφέα ελάχιστη έκπτωση στην λιανική τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για προσωπικές αγορές του Συγγραφέα  ως εξής.

για αγορές αριθμού βιβλίων 1 εως 10: 15%
για αγορές αριθμού βιβλίων 11 εως 25: 20%
για αγορές αριθμού βιβλίων 26 εως 50: 30%
για αγορές αριθμού βιβλίων 51 εως 100: 35%
για αγορές αριθμού βιβλίων μεγαλύτερο από 100: 40%.

Απόδοση ποσοστού επί των πωλήσεων: Οι εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” θα αποδίδουν στο Συγγραφέα για τις πωλήσεις του Έργου ποσό που αντιστοιχεί σε: 12% της λιανικής τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην έντυπη μορφή και 10% της λιανικής τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην ηλεκτρονική μορφή. Ο λογαριασμός του συνόλου των πωλήσεων του Έργου, αφαιρούμενων των α) του αριθμού των επιστροφών αντιτύπων από τα βιβλιοπωλεία στις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα”, και β) ισχυόντων ασφαλιστικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, θα κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου του κάθε έτους.  Στο σύνολο των πωλήσεων, και για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων του Συγγραφέα επί των πωλήσεων, δεν λαμβάνονται υπ΄οψιν οι πωλήσεις προς τον Συγγραφέα.  Τα πόσα κάθε έτους, που δικαιούται ο Συγγραφέας σύμφωνα με αυτή την ρήτρα, θα καταβάλλονται στον Συγγραφέα όταν το σύνολο των ποσών αυτών υπολογιστεί στο ποσό των 5€ και άνω. Σε κάθε περίπτωση, ο Συγγραφέας θα λαμβάνει ενημερωτικό σημείωμα μέσω email ή ταχυδρομικώς.

Εγγύηση: Ο Συγγραφέας εγγυάται πως έχει όλα τα δικαιώματα που αφορούν το Έργο και είναι απαραίτητα για την σύναψη του Συμβολαίου και την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Συγγραφέα σύμφωνα με το Συμβόλαιο, και πως έχει εξοφλήσει ή θα εξοφλήσει κάθε ποσό οφειλόμενο σε όποιον τρίτο κατέχει δικαιώματα σε όλο, ή εν μέρει, το Έργο, κυρίως συγγραφικά δικαιώματα. Ο Συγγραφέας έχει την υποχρέωση το περιεχόμενο του Έργου να μην είναι αντίθετο στα χρηστά ήθη ή δυσφημιστικό, και να μην περιέχει ούτε διαφημιστικό στοιχείο ούτε στοιχείο που μπορεί να βλάψει την εκμετάλλευσή του. Ο Συγγραφέας αναλαμβάνει να αποζημιώσει τις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” για όποιο κόστος προκύψει για τις εκδόσεις “Λευκή Σελίδα” λόγω της μη συμμόρφωσης του Συγγραφέα με αυτή την ρήτρα, συμπεριλαμβανομένου κόστους λόγω σχετικών απαιτήσεων τρίτων.

Ακύρωση: Σε περίπτωση παράβασης  από  ένα  Συμβαλλόμενο Μέρος, όποιας από τις  υποχρεώσεις του με βάση το Συμβόλαιο, και μη διόρθωση της παράβασης σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη από το ίδιο Συμβαλλόμενο Μέρος συστημένης επιστολής του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους περιγράφοντας την παράβαση, το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να επιφέρει την άμεση λύση του το Συμβολαίου χωρίς να παραιτείται όποιας αποζημίωσης δικαιούται.

Αθήνα          /       /